• Kerk voor God de Stad en Elkaar
 • Drielse Wetering 50, 1509 KP Zaandam
 • info: Zaankerk

Hoe gaat het toe in onze kerk?

 Samenkomst

We komen samen om God te eren en aanbidden en naar de uitleg van de bijbel te luisteren. We bidden samen en lezen uit de bijbel. De voorganger legt de bijbel uit.

Centraal in de dienst staat de overdenking (preek) en het bidden (spreken) tot God.

Geloven doen we niet alleen in de kerk maar geloven is een levenswijze. God heeft ons geleerd hoe Hij wil dat we leven door dat op te laten schrijven in de Bijbel.

Onze kerkdeuren staan open voor iedereen. Voor iedereen die lid is, maar ook voor iedereen die een kijkje wil komen nemen.

En is er dan iets wat u wilt weten? Vraag ernaar, de mensen geven u graag antwoord!

Hoe ziet een eredienst eruit?
Als u voor het eerst een kerkdienst wilt gaan bezoeken, is het wellicht fijn dat u weet wat er zoal staat te gebeuren. De volgorde van een kerkdienst noemen we de liturgie. In de kerk komen wij iedere zondag samen als leden van de gemeente om God en elkaar te ontmoeten. Wij noemen dit een eredienst, een dienst tot eer van God. Hier horen wij de blijde boodschap: vergeving van onze zonden en een nieuw leven door onze Heer Jezus Christus.

Ook bidden wij tot God en zingen tot Zijn eer psalmen en gezangen. Wij zingen uit het Gereformeerd Kerkboek, waarvan een aantal ‘leenexemplaren’ beschikbaar zijn. Voorganger in de eredienst is onze eigen predikant, of een andere dominee. Soms wordt er door een ouderling een preek van een dominee voorgelezen.

De dienst verloopt in de regel als volgt:

 • Mededelingen

 • Votum (staande – zingend door gemeente) en Vrede of Zegengroet (door dominee uitgesproken)

 • Gemeentezang (antwoordlied)

 • Voorlezing van de Tien Geboden

 • Gemeentezang (antwoordlied)

 • Gebed

 • Lezen van een gedeelte uit de Bijbel (Soms afgewisseld door Gemeentezang)

 • Lezen van de tekst waarover de preek in het bijzonder zal gaan

 • Preek

 • Gemeentezang (antwoordlied)

 • De Geloofsbelijdenis (‘s middags) voorgelezen of zingend (staand)

 • Dankgebed

 • Collecte

 • Gemeentezang (slotlied staande)

 • Zegen (staande)

 • Einde van de kerkdienst.

 

Volgorde:

 

Het is mogelijk dat de volgorde anders zal zijn. Dit komt omdat er twee vormen, twee “orden van dienst” in onze kerk beschikbaar zijn.

Mededelingen:

 

Betreffen vaak de collectedoelen etc. De mededelingen worden door de predikant voorgelezen.

Votum:

 

Belijdenis dat wij van God afhankelijk zijn.

Vrede- of zegengroet:

 

De tekst van de vredegroet is uit de Bijbel gehaald: 1 Corinthiërs 1 : 3, of uit Openbaring 1 : 4b,5a.

Gemeentezang:

 

De gemeente beantwoordt de groet van God met een lied.

Voorlezing:

 

‘s Ochtends worden de 10 geboden voorgelezen. Deze staan in Exodus 20 of Deuteronomium 5. In de middagdienst is dat de belijdenis van ons geloof; soms leest de dominee de belijdenis; soms zingen we deze belijdenis samen staande.

Gebed:

 

Het gebed is een spreken met God; de dominee spreekt het namens ons allen uit en wij bidden in stilte mee. In het gebed belijden we onze schuld, vragen we om vergeving, vragen we een zegen voor de dienst en soms wordt er gebeden voor mensen in en buiten de kerk, voor de overheid, voor de zending, voor mensen in nood, enzovoort.

Lezing:

 

Lezen van een gedeelte uit de Bijbel. Lezen van de tekst: dit is het Bijbelgedeelte waarover de preek in het bijzonder zal gaan soms is de tekst een van de hoofdstukken (Zondagen) uit de Heidelbergse Catechismus.

Preek:

 

Uitleg van de gelezen tekst door de predikant.

Dankgebed:

 

De gemeente dankt God o.a. voor de dienst en voor de preek. Soms worden de voorbeden voor de mensen en de wereld in dit gebed gedaan en niet aan het begin van de dienst.

Collecte:

 

Tijdens de kerkdienst wordt er geld ingezameld voor een kerkelijk doel; hierin tonen wij onze dank voor alles wat God ons geeft. Met een plechtig woord noemt men dit wel “offeren”. Er wordt in iedere dienst voor twee verschillende doelen gecollecteerd.

Zegen:

 

God geeft ons zijn zegen mee. De zegen sterkt en stimuleert ons bij alles wat we deze week te doen hebben.

Doopdienst
De Heilige Doop: het kan zijn dat u een kerkdienst meemaakt waarin een kind of een volwassene de Heilige Doop ontvangt. Dit is een aanduiding dat iemand bij de Heer hoort en in Zijn gemeente is opgenomen. Het formulier dat hierbij gelezen wordt, staat in het Gereformeerd Kerkboek .

Avondmaalszondag
Het Heilig Avondmaal: ook kan het gebeuren dat u een kerkdienst meemaakt, waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt. Hierbij denken we eraan dat onze Heer Jezus Christus voor ons gestorven is om ons met God te verzoenen. Deze viering is voor leden die belijdenis van hun geloof hebben gedaan. Het formulier dat hierbij gelezen wordt, staat in het Gereformeerd Kerkboek (verkorte formulier, vaak in middagdiensten gebruikt).

Bijbel
Een bijbel en het Gereformeerd Kerkboek kunt u bij binnenkomst te leen krijgen.

Informatie
Als u meer informatie wenst, neemt u dan contact met ons op.

error: Content is protected !!